Algemene Voorwaarden

artikel 1 Algemeen

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wisselringen.nl en op alle met Wisselringen.nl aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2

Indien de klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden,zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Wisselringen.nl is ingestemd.

1.3

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.5

Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wisselringen.nl in een contractuele relatie van welke
aard dan ook staat of komt te staan.

1.6

Wisselringen.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen.

1.7

Door het gebruik van de internetsite van Wisselringen.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8

Wisselringen.nl is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij uitvoering van een overeenkomst met de klant. Deze algemene voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1

Alle aanbiedingen van Wisselringen.nl zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2

Wisselringen.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen,in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.4

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wisselringen.nl garandeert echter
niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenkomst zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 Levering en transport.

3.1

Wisselringen.nl heeft alle artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk
afgeleverd. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen een werkdag na ontvangst van de betaling. Bij betalingen onder rembours versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van uw bestelling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden,tenzij de
overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat de klant redelijkerwijs
niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant
is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

3.2

Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail of telefoon worden gemeld.

3.3

Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

3.4

Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

3.5

Wisselringen.nl is niet aansprakelijk voor foutief afleveren door PostNL.

Artikel 4 Eigendomsbehoud.

Wisselringen.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten
op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant
in gebreke blijft bij het in ontvangst nemen van de producten, zijn de hieruit
voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Wisselringen.nl zijn voor de rekening van de klant en moeten worden voorzien van een RMA nummer, deze dient vooraf opgevraagd te worden bij Wisselringen.nl.

Artikel
5 Prijzen en betalingen
.

5.1

Alle door Wisselringen.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2

De hoogte van de verzendkosten -en administratiekosten staan vermeld op de internetsite.5.3

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

5.4

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Via
de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

betaling vooraf: De klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten en
eventuele kosten voor extra service op rek.nr : NL83INGB0005979837 ten name van Sieradentotaalhuis te
Nieuwegein onder vermelding van het factuur c.q. bestelnummer

Onder
rembours: De klant betaald het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en
rembourskosten contant.

Betaling via Ideal, PaypalSofort banking,mistercash en Ecare is ook
mogelijk.

Bij Ecare zijn de volende extra voorwaarden van kracht, door Ecare te gebruiken geeft de klant toestemming dat  de persoon gegevens door Sisow worden gecontroleerd, voor acceptatie achteraf betalen en de klant betaald hier ook € 1.79 aan administratie kosten voor.

5.6

Bestellingen waarvan na één week de betaling nog niet binnen is zullen worden geannuleerd
door Wisselringen.nl.

Artikel 6 Ruilen en herroepingrecht

6.1

Indien (een deel van) de bestelling onverhoopt niet aan de wensen voldoet, kan de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst geretourneerd worden. Stuur vóór het retour sturen een e-mail naar info@wisselringen.nl en vermeld in de e-mail het volgende: – naam – ordernummer – product – reden van retour.

Zodra wij je e-mail hebben ontvangen sturen wij een RMA bevestiging per e-mail.

Nadat de bevestiging is ontvangen kunnen de ongebruikte artikelen worden opgestuurd worden naar het adres wat je per mail krijgt. 

De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant. Als wij het artikel hebben ontvangen betalen wij binnen 14 werkdagen het betaalde bedrag van de geretourneerde artikelen terug.  Bij niet juiste retours worden administratie kosten a €3,95 afgehouden. Retourzendingen die niet voldoen aan onze eisen kunnen niet worden afgehandeld. U bent wettelijk verplicht zorg te dragen voor een juiste aankomst bij ons, wij zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies in het verzendproces naar ons.   

Ruilen

Als de maat of kleur van het artikel dat u besteld heeft niet naar wens is, dan kunt u dit altijd binnen 14 dagen na ontvangst ruilen (mits voorradig). De verzendkosten hiervan zijn voor rekening van de klant. De aanvraag dient altijd vooraf via e-mail (info@wisselringen.nl) kenbaar gemaakt te worden. Zodra uw aanvraag door ons bevestigd is kunt u de artikelen aan ons retour zenden.  

Let op: De artikelen dienen, ongebruik, ongedragen, heel, met kaartje eraan en ongewassen te zijn. Maatwerk (custom items), personalisatie producten en sale items kunnen niet worden geretourneerd of geruild. Retouren kan enkel mét RMA-nummer. Ontvangen wij een retour zonder RMA-nummer, kunnen wij deze niet verder verwerken.

RMA PDF print deze uit en doe deze bij te terug te sturen artikelen. 

De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat en
kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de
producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u daarvan zo spoedig
mogelijk en in ieder geval binnen 1 werkdag na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of via e-mail gemotiveerd kennis te geven.

6.2

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Wisselringen.nl de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te
vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht
het product binnen 14 dagen na aflevering aan Wisselringen.nl te retourneren.

Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn en in originele verpakking.

6.4

Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Wisselringen.nl binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het betaalde bedrag minus een bijdrage van € 3,95 betalingkosten,verpakkings-en verzendkosten (brievenbuspost).
Dit geld per order.


6.5

De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.

 

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid.

7.1

Wisselringen.nl geeft fabrieksgarantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en
verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade,bevriezing en verontreiniging.

Onze sieraden zijn nikkelvrij.

7.2

Wisselringen.nl is nimmer verplicht tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of andere, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de klant van Wisselringen.nl

Wisselringen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.

Alle prijzen en specificaties zijn onder voorbehoud, zolang de voorraad strekt. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Typefouten alsmede prijswijzigingen uitdrukkelijk voorbehouden.

7.3

Indien Wisselringen.nl om welke reden dan ook, verplicht is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

Het is mogelijk dat Wisselringen.nl links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Wisselringen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Privacy cliënt

8.1

Privacy Sieradentotaalhuis respecteert de privacy van alle gebruikers op haar site. Op de gegevens van gebruikers van de site is de Wet Persoonsregistraties van toepassing. Hierdoor bent u er van verzekerd dat het gebruik van uw persoonlijke gegevens aan zeer strenge en van overheidswege opgelegde regels is onderworpen. Zo mogen specifieke persoonsgebonden gegevens zoals: (naam, adres, telefoonnummer, faxnummer en e-mailaders) zonder toestemming van de rechthebbende niet door Sieradentotaalhuis worden gebruikt voor marketing- en/of promotionele activiteiten. Ook zullen wij gegevens niet doorverkopen aan derden. De dealers die zijn aangesloten bij Sieradentotaalhuis zijn verplicht om zich aan het privacybeleid van Sieradentotaalhuis te houden. Dit is vermeld in de levering- en betalingsvoorwaarden van Sieradentotaalhuis. Om uw gegevens te beschermen, is de database waarin deze bewaard worden beveiligd. Mocht iemand zich toch op illegale wijze toegang tot deze database verschaffen, dan kan Sieradentotaalhuis hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Vragen of klachten Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons privacybeleid stuur een mail naar:

info@sieradentotaalhuis.nl

 

Artikel 9

9.1

Sieradentotaalhuis is gevestigd te Nieuwegein en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr: 51791692

Het BTW identificatienummer NL 177387415B01

9.2

Gelieve alle correspondentie te zenden aan Wisselringen.nl:

Nijkerkerschans 7 3432 CB te NIEUWEGEIN of naar ons e-mailadres: info@wisselringen.nl

9.3 Identiteit
van de ondernemer

G Hoedeman

Nijkerkerschans
7

3432 CB Nieuwegein

0614646182 dagelijks bereikbaar van
10:00--16:00

info@wisselringen.nl

Ingeschreven
onder kvk nummer 51791692

BTWnummer: NL002003160B53